"Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 30. 10. 2017, 8:00 hod do 31. 1. 2018, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu.
Je tedy  možno opět podávat žádosti o Kotlíkové dotace. Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se vztahuje na výměny kotlů realizované po datu 15.7.2015. Díky tomuto programu je možné získat finanční příspěvek na pořízení kotle ve výši až 85 %. Realizaci úsporných opatření je navíc možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Kolik peněz je možné získat?

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s
realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s
realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován
kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem
realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však
120 tis. Kč,
V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek
programu NZÚ.
Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována
v prioritní obci uvedené v Příloze 1.

V případě zájmu o výměnu stávajícího neekologického zdroje vytápění se na nás neváhejte obrátit. Zpracujeme předběžný projekt a ve spolupráci s energetickým specialistou i v této výzvě dotačního programu rádi pomůžeme se získáním dotace.